Accueil Langue Thaïlandaise Carabao : Wanipok, chanson thaï avec traduction

Carabao : Wanipok, chanson thaï avec traduction

par Pierre To
4 minutes à lire
Carabao : Wanipok

Waniphok (วณิพก – « Le ménestrel ») est la chanson titre de l’album « Wanipok » qui raconte l’histoire d’un musicien de rue aveugle.

Cette chanson du groupe Carabao est devenu un hit majeur.

Carabao : Wanipok

Cette chanson a un style bien particulier, une sorte de mélange de rythmes folkloriques du Nord-Est thaïlandais comme le « Mor Lam » et le « Luk Thung » avec les rythmes latino-américains.

Les futures albums du groupe auront de nombreuses chansons faites dans ce style.

Aed a noté avec fierté qu’avant Waniphok les discothèques en Thaïlande ne passaient que des chansons occidentales, mais le rythmes accrocheurs de Waniphok a réussi à briser cette barrière.

Traduction de la chanson Wanipok de Carabao

เมื่อดวงตาของฉันมันมืดมิด
mêua duang dtaa kŏngg chăn man mêut mít
At that time, my eyes went dark
แต่ชีวิตฉันยังไม่มืดลง
dtàe chee-wít chăn yang mâi mêut long
However my life was not yet descended into darkness
แม้ความรักยังเคยมีมั่นคง
máe kwaam rák yang koie mee mân kon
Even if the love that I used to have secure
จะร้างไกลไม่หวนกลับคืนมา
jà ráang glai mâi hŭan glàp keun ma
would desert me, never to return.
ออกยํ่าไปบนทางที่หิวโซ
òk yaak bpai bon taang têe hĭw soh
I go on with difficulty on a hungry path
มิรู้คืนรู้วันเวลา
mí róo keun róo wan way-laa
Not knowing the passage of time
ขอเศษเงินเศษทานผู้ผ่านมา
kŏr sàyt ngern sàyt taan pôo pàan maa
I beg for spare change, beg for scraps of food from passersby
เพียงเมตตาฉันบ้าง…เป็นครั้งคราว
piang mâyt-dtaa chăn bâang … bpen kráng kraao
Just spare some kindness for me? . . . Now and then.

อยู่ในโลกความมืดอันลึกลับ
yòo nai lôhk kwaam mêut an léuk láp
Living in the world of darkness, a secretive place
คงสดับรับได้แต่สําเนียง
kong sà-dàp ráp dâai dtàe săm-niang
You may listen and take in only sounds/intonation
จะมองหามองเห็นก็เป็นเพียง
jà mong hăa mong hĕn gôr bpen piang
Would look to find or see something and be only
ในความฝันยามฉันล้มตัวนอน
nai kwaam făn yaam chăn lóm dtua non
in a dream. I lay down and slept
พอตื่นมาพานพบกับความหมาย…..
por dtèun maa paan póp gàp kwaam măai …..
As soon as I wake, I meet with a purpose . . .
ยังหายใจเนื้อตัวยังผ่าวร้อน
yang hăai jai néua dtua yang pàao rón
I still have breath, my body is still hot
ยังมีหวังเห็นดวงตะวันรอน
yang mee wăng hĕn duang dtà-wan ron
Still have hope I will see the blazing sun
จะมัวนอนนิ่งเฉย…อยู่ทําไม
jà mua non nîng chŏie … yòo tam-mai
Why should I be sound asleep, quiet, all the time?
จึงมาเป็น…..วณิพกพเนจร
jeung maa bpen ….. wá-ní-pók pá-nay-jon
Therefore I came to be a wandering beggar,
เที่ยวเร่ร่อน…..ร้องเพลงแลกเศษเงิน
tîeow rây rôn ….. róng playng lâek sàyt ngern
Traveling around . . . singing songs for bits of money
ที่เหลือกินเหลือเก็บเป็นส่วนเกิน
têe lĕua gin lĕua gèp bpen sùan gern
What’s leftover from eating, I keep as a surplus
จะนําเงินสะสม..รักษาดวงตา
jà nam ngern sà-sŏm .. rák-săa duang dtaa
I’ll use the savings to treat my eyes

จึงมาเป็น…..วณิพกพเนจร
jeung maa bpen ….. wá-ní-pók pá-nay-jon
So I came to be . . . a wandering beggar
เที่ยวเร่ร่อน…..ร้องเพลงแลกเศษเงิน
tîeow rây rôn ….. róng playng lâek sàyt ngern
Traveling around . . . singing songs for scraps of money
ที่เหลือกินเหลือเก็บเป็นส่วนเกิน
têe lĕua gin lĕua gèp bpen sùan gern
What’s leftover from eating, I keep as a surplus
จะนําเงินสะสม..รักษาดวงตา
jà nam ngern sà-sŏm .. rák-săa duang dtaa
I’ll use the saving . . . to treat my eyes
หากฉันเป็นตัวแทนความมืดมิด
hàak chăn bpen dtua taen kwaam mêut mít
If I’m a representative of the darkness
ขอชดใช้ชีวิตที่เกิดมา
kŏr chót-chái chee-wít têe gèrt maa
I would like to reimburse the life that came unto me
เพื่อทดแทนทุกท่านที่เมตตา
pêua tót taen túk tâan têe mâyt-dta
to reimburse everyone who shows kindness
ด้วยนําพาเสียงเพลงสู่ผู้ฟัง
dûay nam paa sĭang playng sòo pôo fang
As well as tend to music for the listener
เป็นบทเพลงโลกมืดและความหมาย
bpen bòt playng lôhk mêut láe kwaam măai
Its a song from the dark world and meaningful
จะกู่ก้องร้องไปไม่หยุดยั้ง
jà gòo gông róng bpai mâi yùt yáng
I will sing out without ceasing
ใครจะว่าร้องเพลงให้ควายฟัง
krai jà wâa róng playng hâi kwaai fang
Whoever will say, “You sing songs for the buffaloes to hear”
ฉันว่ายังมีคนที่เข้าใจ
chăn wâa yang mee kon têe kâo jai
I say, There are still people who understand
ใครจะว่าร้องเพลงให้ควายฟัง
krai jà wâa róng playng hâi kwaai fang
Whoever will say, “You sing songs for the buffaloes to hear”
ฉันว่ายังมีคนที่เข้าใจ
chăn wâa yang mee kon têe kâo jai
I say, There are still people who understand
ใครจะว่าร้องเพลงให้ควายฟัง
krai jà wâa róng playng hâi kwaai fang
Whoever will say, “You sing songs for the buffaloes to hear”
ฉันว่ายังมีคน…ที่เข้าใจ
chăn wâa yang mee kon … têe kâo jai
I say, There are still people . . . who understand!

Traduction faite par Ann depuis le Carabao Fans Worldwide Facebook group

Site officiel du groupe Carabao : carabao.net

Quelle est l'utilité de ce message ?

Cliquez sur une étoile pour l'évaluer !

Note moyenne / 5. Décompte des voix :

Aucun vote pour l'instant ! Soyez le premier à évaluer cet article.

Si vous avez trouvé cet article utile...

Suivez-nous sur les médias sociaux !


Si nos actualités, nos informations touristiques ou culturelles vous ont été utiles et que vous souhaitiez nous soutenir :Vous pourriez aussi aimer